تشکر وقدردانی
 ردیفنام ونام خانوادگیموضوع
نمایش متن1جناب آقاي مرتضي تمجيديحمايت مالي و معنوي از راه اندازي سامانه گروه تحقيق و پژوهش
نمایش متن2جناب آقاي سيد محمود سيفي نياحمايت مالي و معنوي از راه اندازي سامانه گروه تحقيق و پژوهش
نمایش متن3سرکار خانم کبري نسيمي مديريت محترمه دبيرستان فرزانگان 1 آموزش و پرورش ناحيه يک زنجانمدير پژوهش يار برتر در مهر ماه سال تحصيلي 94-1393
نمایش متن4سرکارخانم فرح يادگاري(کارشناس پژوهش اموزش و پرورش ناحيه 1 زنجان)کارشناس پژوهشي برتر در مهر ماه 1393
نمایش متن5جناب آقاي روح اله مهديلواجرا و راه اندازي پورتال تخصصي گروه تحقيق و پژوهش
نمایش متن6جنا ب آقاي صالح نجفي(رئيس اداره فناوري)راه اندازي و پشتيباني مستمر پورتال تخصصي گروه تحقيق و پزوهش
نمایش متن7جناب آقاي شهرام ساساني(معاونت پژوهش و فناوري دبيرستان استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي 2 زنجان)معاونت پژوهشي فعال در مهرماه 1393
نمایش متن8کارشناسان پژوهشي مناطق سجاسرود، بزينه رود ،انگوران،طارم و ناحيه 2کارشناسان پزوهشي فعال در آبان 1393
نمایش متن9آقاي فاضل اله بخشقدرداني
نمایش متن10گروه تحقيق و پژوهش اموزش و پرورش منطقه زنجانرودقدرداني
نمایش متن11سر کار خانم معصومه رضوانياقدام پژوهي برتر
نمایش متن12جناب آقاي رونقي(زنجانرود)کارشناس پزوهشي برتر در آذر ماه
نمایش متن13سر کار خانم يادگاري(ناحيه 1)فعال پژوهشي در آذر ماه 1393
نمایش متن14سر کار خانم نجفي(ناحيه 2)فعال پژوهشي در آذر ماه 1393
نمایش متن15جناب آقاي نوروزي(سلطانيه)برگزاري همايش دانش آموزي
نمایش متن16خانم مريم محمدي مدير فعال پژوهشي ناحيه يک
نمایش متن17خانم اشرف الملوک افشاريهمکار فعال پژوهشي ناحيه يک
نمایش متن18خانم معصومه عباسي همکار فعال پژوهشي ناحيه يک
نمایش متن19خانم رباب سواري مدير فعال پژوهشي ناحيه يک
نمایش متن20سرکار خانم سيما سلطانيمدير فعال پژوهشي
123