طرح های پژوهشی
اولویت های پژوهشی

فراخوان اولويت هاي پژوهشي سال 1393 شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان دبيرخانه شوراي تحقيقات اداره کل اموزش و پرورش استان زنجان براي تحقق اهداف تعليم و تربيت در راستاي سند تحول بنيادين و اعتلاي فرهنگ پزوهش و ارائه طريق رفع مسايل و مشکلات آموزش و پرورش استان زنجان ،اولويت هاي پژوهشي خود را اعلام مي نمايد .از کليه دانشجويان ارشد و دکتري جهت انجام پايان نامه ارشد و رساله دکترا دعوت مي گردد با انتخاب موضوع مورد علاقه و تخصصي رشته خود از ميان اولويت هاي پژوهشي اقدام نمايند . 1 ـ بررسي ميزان اجراي مصوبات شوراي آموزش و پرورش در رفع مشکلات آموزش و پرورش استان زنجان 2 ـ شيوه هاي هموارسازي ورود زنان فعال و توانمند در پست هاي مديريتي ادارات و نواحي 14 گانه 3 ـ شناسايي نقاط امن اماکن اداري و آموزشي شهر زنجان در راستاي پدافند غير عامل 4 ـ بررسي ميزان تاثير گذاري دوره پيش دبستاني در کيفيت آموزش دوره دبستان 5 ـ ارزيابي شيوه هاي ارائه خدمات آموزشي به دانش آموزان دير آموز و داراي مشکلات ويژه يادگيري در آموزش و پرورش استان زنجان 6ـ طراحي الگوي مناسب کلاسهاي چند پايه (محتوا، زمان، شاخص تفکيک، ابزار و تجهيزات آموزشي و فضا و نيروي انساني و ...) در آموزش و پرورش استان زنجان 7 ـ سنجش و ارزيابي ميزان تناسب ابزار و تجهيزات آموزشي مدارس ابتدايي با رويکرد هاي نوين آموزشي در آموزش و پرورش استان زنجان 8ـ سنجش و ارزيابي بهره وري شغلي و صلاحيت هاي حرفه اي نيرو هاي جذب شده با مدارک تحصيلي غير مرتبط در دوره ابتدايي 9ـ مقايسه ميزان اثربخشي دوره هاي مجازي با دوره هاي حضوري از ديدگاه معلمان و مديران 10-تحليل محتواي کتاب درسي پايه هاي چهارم و هشتم 11= راهکارهاي جلوگيري از بکار گيري منابع آموزشي غير استاندارد توسط دبيران 12 ـ نيازسنجي و پيمايش از بازارکار براي تربيت نيروي انساني مورد نياز شاخه کاردانش 13 ـ بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي درپرکردن اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زنجان در سال 1393 14 ـ بررسي علل افت تحصيلي ورودي هاي اول متوسطه دوره دوم در آموزش و پرورش استان زنجان 15ـ بررسي ميزان مشارکت اولياء در فر ايند ياددهي - يادگيري دانش آموزان 16 ـ بررسي ميزان انطباق برنامه هاي درسي آموزش و پرورش استثنايي با برنامه درسي ملي 17ـ ارزش يابي اجراي طرح آموزش تلفيقي ( يکپارچه ) از سال 1388 تا 1393 18 ـ بررسي عوامل موثر در تقويت حس خودپنداره دانش آموزان با نيازهاي ويژه 19 ـ مطالعه تطبيقي در زمينه روش هاي شناسايي و مداخله در نظام آموزشي کودکان اتيسم ( اختلال رشد فراگير ) 20ـ بررسي نقش المپياد درون مدرسه اي در شناسايي استعداد هاي ورزشي دانش آموزان و ارائه راهكارهاي عملي كيفيت بخشي به آن 21ـ اپيدوميولوژي ناهنجاري هاي وضعيتي دانش آموزان دختر و پسراستان زنجان 22 ـ تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس و سازگاري اجتماعي دانش آموزان 23 ـ آسيب شناسي عدم گرايش دانش آموزان به مصرف شير رايگان در مدارس شرايط و ضوابط : دانشجويان ارشد و دکتري در صورت انتخاب يکي از موضوعات به عنوان پايان نامه و رساله خود درصورت احراز شرايط مي توانند از حمايت هاي معنوي و مادي از قبيل عدم اخذ هزينه براي اجراي ابزار پژوهش برخوردار باشند .
 
پژوهش های درحال اجرا

1-بررسي علل افت تحصيلي ورودي هاي اول متوسطه دوره دوم در آموزش و پرورش استان زنجان 2-مقايسه ميزان اثربخشي دوره هاي مجازي با دوره هاي حضوري از ديدگاه معلمان و مديران3-شناسايي نقاط امن اماکن اداري و آموزشي شهر زنجان در راستاي پدافند غير عامل 4-بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي درپرکردن اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زنجان در سال 1393 5-بررسي ميزان تناسب کاربرد وسايل آموزشي با رويکرد هاي نوين آموزشي در مدارس ابتدايي شهر زنجان 6-رابطه عضويت در شبکه هاي اجتماعي با سلامت رواني و اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه زنجان 7-بررسي موانع استقرار بودجه ريزي عملياتي در اداره کا آموزش و پرورش استان زنجان 8-بررسي راهکارهاي جذب دانش آموزان مقطع متوسطه به رشته هاي فني و حرفه اي و کاردانش از ديدگاه مشاوران تحصيلي، مديران مدارس و هنراموزان شهر زنجان8-طراحي الگوي مناسب کلاسهاي چند پايه (محتوا، زمان، شاخص تفکيک، ابزار و تجهيزات آموزشي و فضا و نيروي انساني و ...) دراستان زنجان9-بررسي علل افت تحصيلي ورودي هاي اول متوسطه دوره دوم در آموزش و پرورش زنجان
پژوهش های پایان یافته

1-مقايسه ميزان اثربخشي دوره هاي مجازي با دوره هاي حضوري از ديدگاه معلمان و مديران2-رابطه عضويت در شبکه هاي اجتماعي با سلامت رواني و اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه زنجان3-بررسي علل افت تحصيلي ورودي هاي اول متوسطه دوره دوم در آموزش و پرورش استان زنجان 4-رابطه عضويت در شبکه هاي اجتماعي با سلامت رواني و اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه زنجان