آموزش مجازی روش تحقیق ومقاله نویسی
 ردیفموضوع
مشاهده1واژگان تافل 1
مشاهده2تافل 2
مشاهده3تافل 3
مشاهده4تافل 4
مشاهده5تافل 5
مشاهده6تافل 6
مشاهده7تافل 7
مشاهده8تافل 8
مشاهده10Plagarism
مشاهده11Anatomy of a research paper
مشاهده12English Grammer 1
مشاهده13English Grammer 2
مشاهده14English Grammer 3
مشاهده15English Grammer 4
مشاهده16APA Referencing
مشاهده17از کجا متوجه شوم که مجله مورد نظر من در ISI نمايه شده است؟.
مشاهده18نگارش و چاپ مقالات ISI
مشاهده19نحوه نگارش مقالات علمي-پژوهشي
مشاهده20راهنماي نگارش مفاله مروري
مشاهده21چگونه به وسيله اينترنت تحقيق کنيم؟.
12345678910...