کتب ونشریات
 ردیفنام کتابنویسنده کتابسال چاپ
نمایش کتاب1درس عشقناصرنوروزي، اشرف خانلاري و عليرضا ربيعي  
نمایش کتاب2زبان انگليسي، زبان جهاني - چرا و چگونه زبان انگليسي به اين مقام رسيد؟اسداله شمائي1393
نمایش کتاب3A General English Textbook For University StudentsEhsan Ekradi2013
نمایش کتاب4کتاب آموزش الفباي زبان انگليسي با رنگ آميزيحسين خالقي1393
نمایش کتاب5 حسين خالقي 
نمایش کتاب6Ten Short Storiesفيروز مهدي1393
نمایش کتاب7مديريت منابع انسانيفيروز مهدي1393
نمایش کتاب8توليد محتواي الکترونيکي ( نرم افزار آموزشي ) -استانداردها، ابزارها و نرم افزارهاسيف اله عباسي1393
نمایش کتاب9اصول آموزش رياضي در دوره ابتداييحميد دافعي 
نمایش کتاب10عسل درمانيرقيه آقاجانلو 
نمایش کتاب11خواب و تحليل رؤيا از ديدگاه يونگ رحيم رابط1389
نمایش کتاب12مباني طراحي واحد هاي توليد بيو گاز زهره غلامي 
نمایش کتاب13ايثار و شهادت از نگاه قرآن کريم دکتر علي رفيعي 1393
نمایش کتاب14چراغ دانش معصومه ميرزايي – زليخا حيدري 1392
نمایش کتاب15شرح فراق 1370
نمایش کتاب16شان نزول ايات و ثواب قرائت سورقرآني رعنا اله مرادي 
نمایش کتاب17آشنايي با قوانين اجتماعيمحمد رضا محمدي1381
نمایش کتاب18نکات گرامري و واژنامه زبان انگليسيجمال بختياري 
نمایش کتاب19نگاه کنيد بخنديد ياد بگيريدجمال بختياري 
نمایش کتاب20گذري بر تاريخ زنجانحسن حسينعلي1388
1234