مدرسه پژوهش محور
 ردیفنام مدرسهنام منطقه
نمایش جزئیات1تاريوردي و جليل خانيزنجان .ناحيه 1
نمایش جزئیات2هنرستان فاطمه الزهرا (س) زنجان .ناحيه 1
نمایش جزئیات3فرزانگان يک دوره ي اولزنجان .ناحيه 1
نمایش جزئیات4دوره هاي برگزار شده آموزشگاه فرزانگان دوره دوم متوسطهزنجان .ناحيه 2
نمایش جزئیات5آموزشگاه نمونه دولتي الزهرا (س) زنجان .ناحيه 1