بخشنامه ها ودستورالعمل ها
 ردیفموضوعفایل
نمایش1مسابقه ترجمه و نقد علمي مقالات تخصصي دارد
نمایش2فراخوان اولويت هاي پژوهشي سال 1393 شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان زنجاندارد
نمایش3فرم اصالت اقدام پژوهيندارد
نمایش4حمايت مالي از طرح هاي پزوهشي با موضوع نمازدارد