درحال فراخوانی
  ثبت کاربست یافته های پژوهشی  
پرکردن موارد ستاره دار الزامی است.  
  1-شماره پرسنلی :(اگرشما فرهنگی نیستید کد ملی خودرا واردنمایید)
    *
2-نام:
    *
  3-نام خانوادگی:
    *
  4-آخرین مدرک تحصیلی:
    *
  5-رشته تحصیلی:
    *
  6-محل خدمت:
    *
  7-جنسیت :   
  8-نوع اثر:
    *
  9-سال انجام تحقیق:
 
  10-موضوع:
   
  11-کد:
   
  12-عنوان تحقیق:
 
  13- هدف تحقیق:
 
 
  14-روش تحقیق:
 
  15-جامعه ونمونه تحقیق:
16- روش نمونه گیری:
17- محدوده اجرای تحقیق(زمانی ومکانی):
18- یافته های تحقیق:
19- نتیجه گیری:
20-تلفن منزل(همراه باکدشهر):
  *
21-تلفن همراه:
  *
22-آدرس ایمیل:
*  
23- آدرس منزل:
24- درصورت رضایت فایل تحقیق خود را برای اشاعه یافته های تحقیق بارگزاری نمایید.
فایل با فرمت pdfوحجم کمتر از 500کیلوبایت باشد.